Đang gửi...
Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  1. . Báo cáo tài chính - nguồn thông tin quan trọng với giám đốc/Thành viên hội đồng quản trị

  2.  Yêu cầu của báo cáo tài chính.

1. Báo cáo tài chính phải thiết thực, hữu ích và có chất lượng phù hợp.. 

2. Báo cáo tài chính phải đảm bảo độ tin cậy, trình bày trung thực và khách quan. 

3. Báo cáo tài chính phải đảm bảo tính thống nhất và khả năng so sánh được. 

4. Báo cáo tài chính phải phản ánh tổng quát, đầy đủ những thông tin có liên quan đến tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. 

5. Báo cáo tài chính phải dễ biểu.

6. Thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính phải đảm bảo sự phù hợp với những khái niệm, nguyên tắc và chuẩn mực của kế toán tài chính đã được thừa nhận.

  1. Những nguyên tắc cơ bản lập và trình bày báo cáo tài chính.

1. Trình bày trung thực:

2. Hoạt động liên tục:

3. Nguyễn tắc dồn tích:

4. Lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán:

5. Tính trọng yếu và sự hợp nhất.

6. Nguyên tắc bù trừ:

7. Tính nhất quán.

  1. Báo cáo tài chính – các vấn đề cần ghi nhớ đối với Giám đốc/Thành viên Hội đồng quản trị

Nhiều số liệu có giá trị ước tính

Thước đo tiền tệ ti nhs theo gía gốc

Thu nhập thu được của doanh nghiệp luôn phải được hạch toán, ghi chép đầy đủ, chi phí diễn ra nhưng chưa được trả cũng được hạch toán đầy đủ.

  1. Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. 

     - Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)

     - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh    (Mẫu số B02-DN)

     - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN)

     - Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN)

     - Ngoài báo cáo tài chính, doanh nghiệp có thể lập báo cáo quản lý, 

Bảng cân đối kế toán: 

phần tài sản: 

phần nguồn vốn:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

  1.  Chi phí hoạt động

         BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

                                            NĂM ....(1)

   I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

     1- Hình thức sở hữu vốn

     2- Lĩnh vực kinh doanh

     3- Ngành nghề kinh doanh

     4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

 II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

    1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc vào ngày ..../..../...).

    2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

 III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

    1- Chế độ kế toán áp dụng

    2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

    3- Hình thức kế toán áp dụng

  IV- Các chính sách kế toán áp dụng

    1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

       Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

    2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

       - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

       - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; 

       - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

       - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

   3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

       - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);

       - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

   4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

       - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;

       - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

   5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

       - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

       - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

       - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

       - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

   6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

      - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;

       - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

       - Chi phí trả trước;

       - Chi phí khác;

       - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;

       - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

   8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

   9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

   10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

      - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

      - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

      - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

      - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

  11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

      - Doanh thu bán hàng; 

      - Doanh thu cung cấp dịch vụ; 

      - Doanh thu hoạt động tài chính;

     - Doanh thu hợp đồng xây dựng.

  12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

  13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

  14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

  15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

VII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: ………………………

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:................................................................................................

3- Thông tin về các bên liên quan:........................................

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(2):. .......

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):.........................

6- Thông tin về hoạt động liên tục:.......................................

7- Những thông tin khác. (3) ...............................................

      

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội