Đang gửi...
Kế toán quản trị cho CEO

Kế toán quản trị cho CEO

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ


CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

I - Vai trò và bản chất kế toán

1. Vai trò kế toán

2. Bản chất của kế toán

II. Kế toán tài chính và kế toán 
1. Kế toán tài chính:

2. Thời giá tiền tệ.

III.  loại hình doanh nghiệp thời giá tiền tệ và phân loại chi phí

1. Loại hình doanh nghiệp 

a. Dựa vào tính chất kinh doanh: có hai loại

b. Dựa vào tính chất sở hữu và trách nhiệm về công nợ, gồm

2. Phân loại chi phí trong KTQT 

CHƯƠNG II. HẠCH TOÁN THÔNG TIN DỰ TOÁN  

  1.  LÝ DO LẬP DỰ TOÁN

  2. NỘI DUNG CÁC CHỈ TIÊU DỰ TOÁN

CHƯƠNG III. HẠCH TOÁN THÔNG TIN THỰC HIỆN                

I. HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO
     
       1. Nội dung hạch toán khác trong KTQT.

a) Các phương pháp đanh giá hạch toán khác và những hạn chế.
b) Phương pháp điều chỉnh về giá trị hiện hành

2. Lựa chọn các  quyết định trong hạch toán khác.
a) Nguyên tắc lựa chọn.
b) Phương pháp lựa chọn đơn giá xuất HTK           

c/ Phương pháp điều chỉnh giá hiện hành thực tế (đa giá thực tế lịch sử về giá lúc mua hiện hành.

II. Hạch toán khấu hao TSCĐ.

1. Bản chất khấu hao.
2. Phương pháp điều chỉnh báo cáo tài chính.

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

I. Phân tích rủi ro trong kinh doanh.

1. Rủi ro tiềm tàng.
2. Rủi ro do lạm phát:
3. Rủi ro do Nhà nước thay đổi chế độ chính sách

II. PHÂN TÍCH ĐIỂM HOÀ VỐN KINH DOANH:
1. Khái niệm:    

2- Bản chất của điểm hoà vốn.

III- VẬN DỤNG ĐIỂM HOÀ VỐN KINH DOANH ĐỂ QUYẾT ĐỊNH QTKD NGẮN HẠN

1. Trường hợp bán sản phẩm với giá bán nhỏ hơn giá thành.
2.Quyết định mua hay tự sản xuất để bán.
3- Quyết định tiếp tục chế biến hay bán sản phẩm tại điểm rẽ.

IV- Phân tích thời hạn thu hồi vốn đầu tư

  1. Phương pháp  giản đơn.   T = Vo / P           

  2.  Phương pháp có liên hệ với thời

V- PHÂN TÍCH CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM
1. Bản chất nội dung của chu kỳ sống sản phẩm
2. Giai đoạn khai triền (Fa khai triển)
3. Giai đoạn tăng trởng. (Fa tăng trởng)
4. Giai đoạn bão hoà (Fa chín muồi)

VI- PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH:  

1/ Phân tích cạnh tranh
a/ Các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh:
 b/ Các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
c/ Các kiểu cạnh tranh:

2. Các kiểu kinh doanh: 

3. Phân tích đa dạng hoá sản phẩm:
a/ Khái niệm về đa dạng hoá:
b/ Lý do đa dạng hoá:
4. Phân tích về chiến lược kinh doanh:
VII.  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 

1.  Nguồn số liệu để phân tích:

2. Phân tích về cơ cấu tài chính:

a/ Phân tích cơ cấu về tỷ suất tỷ trọng về tài sản

b/ Phân tích cơ cấu về nguồn vốn:

 3. Phân tích khả năng thanh toán:

 a. Phân tích về khả năng thanh toán ngắn hạn:

b. Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn (trên 1 năm)

4. Phân tích độ sinh lời của vốn kinh doanh

a/ Dựa vào doanh thu:

 b/ Dựa vào vốn kinh doanh

5.Phân tích độ phát triển và dự đoán tương lai tình hình tài chính doanh nghiệp:

 

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội