Đang gửi...
Kiểm soát theo quá trình

Kiểm soát theo quá trình

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

PHẦN I. XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ SETUP QUÁ TRÌNH

1/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MBP

1.1 Khái niệm & Quá trình

1.2 Phân biệt MBP và MBO

1.3 Ý nghĩa của áp dụng MBP

2/ QUÁ TRÌNH SET UP TÀI LIỆU

2.1 Khái niệm và phân biệt tài liệu – hồ sơ

2.2 Các bước thiết lập THỦ TỤC

2.3 Cấu trúc của thủ tục:

2.4 Thủ tục kiểm soát tài liệu

PHẦN II: HỆ THỐNG TÀI LIỆU CỦA DN

1. Sổ tay

1.1 Khái niệm:

1.2 Mục đích của sổ tay

1.3 Phân loại

Chương IV: Hệ thống quản lý chất lượng.

4.1 Đáp ứng các yêu cầu chung.

4.2 Tài liệu hệ thống.

4.3 Tài liệu liên quan.

Chương V: Lãnh đạo

5.1 Cam kêt của lãnh đạo.

5.2 Hướng vào khách hàng.

5.3 Chính sách chất lượng.

5.4 Hoạch định.

5.5 Trách nhiệm quyền hạn và trao đổi thông tin.

5.6 Xem xét lãnh đạo.

Chương VI: quản lý nguồn lực.

6.1 Cung cấp nguồn lực.

6.2 Nguồn nhân lực.

6.3 Cơ sở hạ tầng.

6.4 Môi trường làm việc.

Chương VII: Thực hiện sản phẩm và dịch vụ.

7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm.

7.2 Các quá trình liên quan đến khách hàng.

7.3 Thiết kế và phát triển.

7.4 Mua hàng.

7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ.

7.6 Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lường.

Chương VIII: Đo lường, phân tích, cải tiến

8.1 Khái quát.

8.2 Theo dõi và đo lường.

8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp.

8.4 Phân tích dữ liệu.

8.5 Cải tiến.

9. Thủ tục

10. Quy định

11. Tiêu chuẩn:

12. Hướng dẫn công việc:

13. Hướng dẫn vận hành:

14. Biểu mẫu

PHẦN III:KIỂM SOÁT TÀI LIỆU CỦA BỘ PHẬN

1. Phát sinh tài liệu mới.

2. Thay đổi tài liệu:

3. Phân phối và huấn luyện:

4. Danh mục tài liệu nội bộ.

5. Tài liệu bên ngoài:

PHẦN IV: KIỂM SOÁT HỒ SƠ

1. Yêu cầu:

2. Ý nghĩa:

3. Phân loại hồ sơ:

4. Danh mục hồ sơ.

5. Quản lý hồ sơ của bộ phận.

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội