Đang gửi...
Kỹ năng lập kế hoạch

Kỹ năng lập kế hoạch

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

1. Khái niệm

2. Ý nghĩa

3. Làm thế nào xác định công việc?

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CÔNG VIỆC 5WH2C5M

-Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc 1W (why)

-Xác định nội dung công việc 1W (what)

-Xác định 3W: where, when, who

-Xác định cách thức thực hiện 1H (how)

-Xác định phương pháp kiểm soát – 1C (control)

-Xác định phương pháp kiểm tra – 1C (check)

-Xác định nguồn lực thực hiện 5M

3.1 Xác định mục tiêu yêu cầu

3.2 Xác định nội dung công việc

3.3 Xác định 3W

3.4 Xác định phương pháp 1h   

3.5 Xác định phương pháp kiểm soát

3.6 Xác định phương pháp kiểm tra   

3.7 Xác định nguồn lực (5M)

4. Phân loại

4.1  Hoạch định chiến lược.

4.2  Hoạch định tác nghiệp.

4.3  Hoạch định dự án.

4.4  Mục tiêu.

4.5  Hoạch định năm.

4.6  Hoạch định tháng.

4.7  Hoạch định tuần.

4.8  Hoạch định chiến lược

4.9 Hoạch định tác nghiệp

4.1.0  Hoạch định dự án

4.4.1 Mục tiêu: 

4.4.2 Phân loại mục tiêu

a/Specific - cụ thể, dễ hiểu

b/Measurable – đo lường được

c/Achievable – vừa sức.

d/Realistics – thực tế.

e/Timebound – có thời hạn.

4.4.3 Kế hoạch thực hiện mục tiêu (gantt)

4.4.5 Hoạch định kế hoạch năm

4.4.6 Hoạch định kế hoạch tháng:

4.4.7 Hoạch định kế hoạch tuần

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội