Đang gửi...
Kỹ năng quản trị chiến lược

Kỹ năng quản trị chiến lược

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

 • Khái niệm
 • Nhiệm vụ

MÔ HÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CƠ BẢN

NHÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

CHIẾN LƯỢC DỰ ĐỊNH VÀ PHÁT SINH

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

VIỄN CẢNH & SỨ MỆNH

CÁC BÊN HỮU QUAN

VIỄN CẢNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

BẢN TUYÊN BỐ SỨ MỆNH

ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG & ĐỊNH NGHĨA KINH DOANH

CÁC GIÁ TRỊ

CÁC ĐẶC TÍNH MỤC TIÊU VỀ MỤC TIÊU DÀI HẠN & NGẮN HẠN

CÁC MỤC TIÊU

CHIẾN LƯỢC VÀ ĐẠO ĐỨC

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ CẠNH TRANH

CÁC NHÓM CHIẾN LƯỢC

CẠNH TRANH THEO CHU KỲ NGÀNH

LỰC LƯỢNG DẪN DẮT

SỰ THAY ĐỔI TRONG NGÀNH

NHÂN TỐ THEN CHỐT CHO THÀNH CÔNG (KFS- Key Factor of Competitive Success)

KẾT LUẬN VỀ SỨC HẤP DẪN CỦA NGÀNH

QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA TRONG DOANH NGHIỆP

 • Giai đoạn 1- Hoạch định tài chính cơ bản
 • Giai đoạn 2 - Hoạch định trên cơ sở dự đoán
 • Giai đoạn 3- Hoạch định hướng ra bên ngoài
 • Giai đoạn 4 - Quản trị chiến lược
 • Giai đoạn đầu (1960-70): phát triển nội tại
 • Giai đoạn giữa (1980-1990):Tchức ngành
 • Giai đoạn đầu (1960-70): phát triển nội tại
 • Giai đoạn giữa (1980-1990):Tchức ngành
 • Giai đoạn đầu (1960-70): phát triển nội tại
 • Giai đoạn giữa (1980-1990):Tchức ngành
 • Giai đoạn đầu (1960-70): phát triển nội tại
 • Giai đoạn giữa (1980-1990):Tchức ngành
 • Giai đoạn đầu (1960-70): phát triển nội tại
 • Giai đoạn giữa (1980-1990):Tchức ngành
 • Giai đoạn đầu (1960-70): phát triển nội tại
 • Giai đoạn đầu (1960-70): phát triển nội tại
 • Giai đoạn đầu (1960-70): phát triển nội tại
 • Giai đoạn giữa (1980-1990):Tchức ngành
 • Giai đoạn đầu (1960-70): phát triển nội tại
 • Giai đoạn giữa (1980-1990):Tchức ngành
 • Giai đoạn đầu (1960-70): phát triển nội tại
 • Giai đoạn giữa (1980-1990):Tchức ngành
 • NHIỆM VỤ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

  CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

 • Giai đoạn đầu (1960-70): phát triển nội tại
 • Giai đoạn đầu (1960-70): phát triển nội tại

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội