Đang gửi...
Quản trị bán hàng

Quản trị bán hàng

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

- MỘT SỐ GHI CHÚ

- MỤC TIÊU PHẦN TRÌNH BÀY

- PHƯƠNG PHÁP

- NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

I. CON ĐƯỜNG NGHỀ NGHIỆP BÁN HÀNG & CHÂN DUNG NHÀ QLBH THÀNH CÔNG

 -Con đường nghề nghiệp bán hàng

 -Chân dung nhà quản lý bán hàng thành công

II. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ BÁN HÀNG

III. THIẾT LẬP MỘT TỔ CHỨC BÁN HÀNG

IV. LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG

-Tiềm năng thị trường và doanh số bán

-Lập dự báo (Sales forecast): ước tính sản luợng/doanh số bán cho 1 giai đoạn

-Lập ngân sách

-Phân chia lãnh thổ và lộ trình bán hàng

-Chỉ tiêu/Hạn ngạch

V. VẬN HÀNH TỔ CHỨC BÁN HÀNG

-Thiết kế chính sách 

-Tuyển dụng và chọn lựa nhân viên bán hàng

-Hòa nhập NVBH mới vào tổ chức

-Huấn luyện nhân viên bán hàng

-Tiêu chuẩn thực hiện bán hàng và hệ thống báo cáo (Sales performance standards & Report system)

-Động viên và phát triển đội ngũ bán hàng

-Giám sát nhân viên bán hàng

VI. ĐÁNH GIÁ BÁN HÀNG

-Mục đích:

-Các tiêu thức đánh giá:

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

VIII.THẢO LUẬN VÀ THỰC TẬP

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội