Đang gửi...
Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

I. NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ

 1. Những vấn đề chung về quản trị sản xuất

 2. Vai trò, chức năng của cán bộ quản trị sản xuất 

 3. Các cách tiếp cận và phong cách quản trị sản xuất 

 4. Hoạch định sản xuất 

 5. Tổ chức sản xuất

 6. Điều hành sản xuất 

 7. Quản trị hàng dự trữ 

 8. Quản lý chất lượng sản phẩm

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

 1. Hệ thống sản xuất trong doanh nghiệp

 2. Các loại quá trình sản xuất 

 3. Mục tiêu của quản trị sản xuất

 4. Quản trị sản xuất và các chức năng quản trị khác

 5. Xu hướng phát triển của quản trị sản xuất

 6. Các chiến lược phát triển sản xuất 

III. MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

 1. Quản trị hoạt động sản xuất và dịch vụ

 2. Đặc điểm của cạnh tranh

 3. xu hướng…

 4. Các chiến lược cạnh tranh

 5. Cạnh tranh bằng giá

IV. CÁC LOẠI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

 1. Theo tính liên tục của quá trình sản xuất

         a. Quá trình sản xuất liên tục

         b. Quá trình sản xuất gián đoạn

 1. Theo mục đích

        a. Quá trình sản xuất để kho

        b. Quá trình sản xuất theo đơn hàng

        c. Quá trình lắp ráp theo đơn hàng

 1. Theo khối  lượng sản phẩm và tính lặp lại

        a. Quá trình sản xuất hàng loạt

        b. Quá trình sản xuất đơn chiếc

 1. Theo trình độ, 

        a. Quá trình sản xuất thủ công

        b. Quá trình sản xuất công nghiệp

V. VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA CÁN BỘ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

 1. Vai trò của cán bộ quản trị sản xuất

 2.  Các kỹ năng cần có đối với cán bộ quản trị sản xuất

 3.  Các cách tiếp cận trong quản trị sản xuất

VI. CÁC CÁCH TIẾP CẬN TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

 1. Quản trị hành chính

 2. Quản trị khoa học 

 3. Quản trị theo hành vi

VII. HOẠCH ĐỊNH SẢN XUẤT

 1. Quá trình xác định phương hướng, mục tiêu và các nguồn lực để đạt được mục tiêu đã đề ra

  1. Phong cách quản trị theo tình huống

  2. Thực chất của hoạch định sản xuất

  3. Hoạch định chiến lược sản xuất

                   a. phân tích môi trường vĩ mô

                   b. phân tích môi trường ngành

                   c. phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp

VIII. KỸ THUẬT LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC

IX. ỨNG DỤNG VÀO CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ CỦA BẠN

 1. Bố trí mặt bằng sản xuất

 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến bố trí sản xuất

 3. Các yêu cầu trong bố trí sản xuất

 4. Các hình thức bố trí mặt bằng sản xuất

 5. Bố trí theo sản phẩm

 6. Bố trí theo quá trình

 7. Bố trí cố định vị trí

 8. Bố trí hỗn hợp

X. CÔNG CỤ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

 1. các công cụ điều hành sản xuất

 2. Quản trị hàng dự trữ

 3. Các hình thức dự trữ

 4. Chi phí dự trữ 

XI. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 1. Sự biến thiên của quá trình

 2. Định luật phân bố chuẩn năng lực của quá trình

 3. Tính năng lực của quá trình

 4. Các đường chính của biểu đồ kiểm soát

 5. Biểu đồ kiểm soát thuộc tính

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội